SupportCenter

Information som berör entowork.se

Kom i kontakt med oss

Användarvillkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller då Entowork AB org. nr 559029-6850, Scheelevägen 15, 223 63 Lund, e-mail: info@entowork.se, (”Entowork”) tillhandahåller digitala tjänster via webb eller app (”Tjänsten”). För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren. Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren.

Sammanfattning - Allmänt

1. Vi är en företagsplattform för alla över 18 år. 2. När du skapar ett konto hos Entowork så ingår du också ett avtal med oss.


2. Tjänsten

Entowork kan även komma att erbjuda användaren nya tjänster i Tjänsten. Sådana nya tjänster kan vara förenade med särskilda villkor. Om användaren önskar aktivera den nya tjänsten måste användaren godkänna de särskilda villkor som gäller för den tjänsten.

Användning av Tjänsten är kostnadsfri. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Genom Tjänsten har du möjlighet att ta del av specifika tjänster och andra erbjudanden från Entowork och andra som kan kräva betalning. Du kommer i sådana fall att upplysas om det särskilt.

Entowork och dess samarbetspartners och annonsörer i annonsnätverk kan komma att rikta erbjudanden till användare via Tjänsten, e-post eller på annat sätt. Marknadsföring som riktar sig direkt till användare ska uppfylla gällande lagar, uppförandekoder och etiska riktlinjer. Om du önskar få riktade erbjudanden via epost kan du sätta på detta i kontaktinställningar. Tjänsten kan även innehålla länkar till eller erbjudanden från externa partners som har andra villkor än Entowork. Användaren uppmanas att själv sätta sig in i dessa villkor.

Sammanfattning - Tjänsten

1. När du använder Entowork tillåter du oss att hämta data åt dig från andra tjänster. 2. Att använda Entowork är gratis och skulle vi någonsin erbjuda någonting som kostar pengar väljer du själv om du vill godkänna det eller inte. 3. I framtiden kan du komma att få erbjudanden av oss och våra partners. Vill du inte det så stänger du bara av dem så lovar vi att respektera det. 4. I framtiden kan Entowork lansera nya tjänster som har andra villkor och du väljer själv om du vill aktivera dem.


3. Tillåten användning

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Entowork. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Entowork. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

Du ansvarar för och garanterar härmed att:
(i) Informationen som du laddar upp eller lägger in i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

(ii) Du har rätt att förfoga över Externa inloggningsuppgifter och Informationen samt har inhämtat erforderliga samtycken i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Entowork ska ha rätt att tillhandahålla dig Tjänsten.

Sammanfattning - Tillåten användning.

1. Entowork är till för dig och du får gärna spara och kopiera data från oss men inte missbruka tjänsten. 2. Länka bara in tjänster i Entowork som är dina egna eller som du har rätt att logga in på.


4. Avtalsbrott och ansvar

Entowork har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Entowork eller tredje man skada.

Entowork har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Entowork kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Entowork kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

Entowork ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsten eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje man eller Entoworks samarbetspartners.


5. Force Majeur

Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.


6. Ändring av villkor

Entowork har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Entowork skall med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Entowork innan de ändrade Villkoren träder ikraft.


7. Avsluta konto

Du kan närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten eller genom att kontakta Entowork på annat sätt. Entowork kommer då att radera samtliga Externa Inloggningsuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig, dock med undantag av sådana uppgifter som Entowork enligt lag måste spara och arkivera, bl.a. för att uppfylla krav under penningtvättslagstiftning.


8. Klagomål

Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt. Skriftliga eller muntliga klagomål skall i första hand framföras direkt till:

Klagomål

Entowork AB
Klagomålsansvarig: Abtin Janinejad
Scheelevägen 15
223 63 Lund
E-post: info@entowork.se skriv ”Klagomål” i ämnesfältet.


9. Övrigt

Entowork har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Entowork rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter. Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.